Nieuw boek over de economische waarde van taal: Taal is business

Taal is businessIn Antwerpen is het boek "Taal is business" van de hand van Frieda Steurs voorgesteld. Met dit boek voor een breed publiek geeft Frieda Steurs inzicht in de waarde van taal voor de economie en de samenleving. "Taal is de turbo naar economisch succes."


"Taal is business" (222 blz.) heeft als ondertitel "Taal, de turbo naar economisch succes!". In dit boek neemt Frieda Steurs de lezer mee op een reis door de taalsector. Ze laat zien wat voor taalproducten, taaldiensten en andere taaloplossingen er allemaal ontwikkeld worden en hoe bedrijven en organisaties daar economische en maatschappelijke waarde mee creëren.


De impact van taal op de economie
Economie heeft impact op taal. Maar taal heeft ook impact op economie. In een inleidend hoofdstuk betoogt Frieda Steurs dat een sterke economie veel gespecialiseerde communicatie met zich meebrengt. Bovendien is de economie steeds meer een kenniseconomie. Kennis is het meest waardevolle kapitaal van elke onderneming en elke organisatie, maar kennis ontwikkelen en verspreiden gaat niet zonder taal. En zonder de taal van de klant krijg je ook niets verkocht op de internationale markten. Zolang de wereld verder globaliseert, zal het belang van de taalsector en van de toegepaste taalkunde alleen maar groeien.

Lokalisering
Vervolgens zoomt Frieda Steurs in op de gevolgen van de globalisering en de meertaligheid die internationale bedrijven moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld om wereldwijd online te kunnen verkopen. Internationaliseren gaat samen met lokaliseren; wie wereldwijd wil verkopen, moet zijn producten aanpassen aan de eisen van de lokale markt. Met tal van voorbeelden laat de auteur de positieve effecten van lokalisering zien, maar ze schijnt ook een licht op fouten en gemiste kansen. Vervolgens bespreekt ze de typische problemen van het in de markt zetten van een product. Marketing, taal en (interculturele) communicatie gaan daarbij hand in hand. Hoe kies je een goede merknaam bijvoorbeeld? Taalkundig en cultureel moet alles kloppen.


Woordenschat en terminologie
Aan woordenschat kun je gemakkelijk zien hoe dynamisch taal wel is. Talen zijn heel creatief in het bedenken van nieuwe woorden. Dat is ook nodig, want maatschappij en economie evolueren voortdurend. De samenleving wordt ook steeds complexer, en dus blijft ook de verzameling vakterminologie groeien. Bovendien neemt door de toenemende internationalisering ook de behoefte aan meertalige terminologie toe.

Frieda Steurs laat het belang van goede terminologie voor de bedrijven zien. "Bedrijven die streven naar een goede beheersing van de interne en externe communicatie moeten eerst en vooral naar de huistaal kijken en daarvan een grondige analyse maken. Een sterk begrippenstelsel, met daaraan gekoppeld de juiste termen kan heel veel winst opleveren in het complexe communicatieproces."
Behalve voor een individueel bedrijf is goede terminologie ook belangrijk voor een hele sector. De auteur zoomt in op twee specifieke sectoren: de juridische en de medische sector. Hoe vertaal je juridische informatie van één taal en één juridisch systeem naar een andere taal én een ander systeem? In de medische sector gaat het van patiëntenvoorlichting tot klinische studies.


Taaltraining
In een volgend hoofdstuk gaat het over het leren van talen - ook een manier om meertaligheid te ontwikkelen. Bedrijven die de taal van de klant niet spreken of een zwakke communicatiestrategie hebben, presteren slechter. Meertalige professionals zijn daarom een belangrijke troef in elke organisatie. Een taal bijleren is altijd nuttig, zowel voor het bedrijf als voor de werknemer die de klanten beter wil kunnen aanspreken (of een betere baan of een nieuwe professionele uitdaging wil kunnen aangaan). Lessen in avondopleiding zijn steeds minder in trek. Hoe gaat taaltraining tegenwoordig? Hoe gaan nieuwe principes zoals e-learning en mobiel leren in hun werk? De moderne taalleerder wil een aantrekkelijk en uitdagend lessenpakket, dat inspeelt op zijn of haar interesses. Frieda Steurs laat zien hoe dat kan.


Taalbeleid
"Een taalbeleid is in deze tijd van grote migratiestromen en internationalisering meer dan ooit aan de orde." In het voorlaatste hoofdstuk bespreekt Frieda Steurs taal en politiek. Taalbeleid is een krachtig instrument. Met taalbeleid kan een overheid het gebruik van een taal bevorderen of reguleren of de status van een taal beïnvloeden. Dat heeft consequenties voor de samenleving, voor de economie en voor de individuele burger.


Taaltechnologie
Frieda Steurs sluit haar reis door de taalsector af met een hoofdstuk over spraak- en taaltechnologie. Hoe geavanceerd zijn de toepassingen van taal en spraak in de computer tegenwoordig? Neemt de computer de talige communicatie over?

Technologie vergemakkelijkt het werk - ook het taalwerk. Maar technologie heeft op haar beurt taal nodig. Kijk maar naar de slimste softwaretoepassingen; als ze niet in de taal van de klant worden aangereikt, maken ze geen kans.


Dynamische taalsector
Frieda Steurs laat ongegeneerd zien welke kansen er gemist worden, welke ongelukken er gebeuren en hoeveel geld er weggesmeten wordt als de waarde van kwaliteitsvol taalwerk niet wordt onderkend. Dit boek wijst echter niet met de vinger. Het heeft een positieve vibe en laat een dynamische taalsector zien. De geïnteresseerde lezer die graag de vinger aan de pols houdt wat de belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen betreft, krijgt een sector te zien die met creatieve en innovatieve taaloplossingen inspeelt op globalisering, migratiestromen, digitalisering, vergrijzing, kenniseconomie, informatiemaatschappij, medische vooruitgang, enz.


‘Behoefte aan eigen imago voor deze sector’
Frieda Steurs: "Het is mijn vurige wens dat dit boek ook inzicht zal bieden aan professionals uit het bedrijfsleven en collega’s uit andere faculteiten, die vaak niet beseffen hoe economie, recht en andere domeinen steunen op taal en heel specifieke taaltoepassingen. Men onderschat de rol van taal en communicatie in de samenleving, zowel op lokaal als op nationaal en internationaal vlak en dit in alle sectoren. Ook collega’s uit andere departementen binnen de Letterenfaculteit kunnen hun voordeel doen met inzichten in de taaltoepassingen."

"Het belang van taal en communicatie (en vaak erg gespecialiseerde communicatie) voor de economie is evenwel onmiskenbaar. Dat wil ik in dit boek aantonen met tal van voorbeelden uit verschillende domeinen. Door het groeiend belang van toegepaste taalkunde is er onomstotelijk behoefte aan een eigen imago van deze sector, waar onderwijs, onderzoek en toepassingen worden samengebracht," aldus nog Frieda Steurs.


‘Tekort aan goede taalprofessionals’
"Het vreemde is dat er zoveel activiteit is in de taalsector, maar dat niemand die sector als geheel echt kent. Wie kiest voor een opleiding in de (toegepaste) taalkunde krijgt vaak te horen: ga je daarmee wel een baan vinden? Kies toch voor een exacte opleiding! Maar wat weinigen weten, is dat we zoveel goede taalprofessionals te kort komen! Er is een grote behoefte aan goed opgeleide vertalers, tolken, interculturele communicatoren, taalkundigen die ook de technologie omarmen en zo meer. Maar die opleidingen en beroepen zijn nog niet goed zichtbaar. Daar gaan we met Taal is Business verandering in brengen," aldus nog Frieda Steurs.


Sterke taalsector nodig
In zijn inleiding tijdens de boekpresentatie zei Dries Debackere (De Taalsector): "Dit boek is een aantrekkelijk antwoord op de belangrijkste verzuchting die de verschillende segmenten van de taalsector met elkaar delen: "De mensen zien ons niet. De mensen verstaan niet goed wat wij doen. De mensen hebben geen benul van wat wij waard zijn"."

"Dit boek kan een bestseller worden, als de taalsector het boek niet alleen leest maar vooral ook gebruikt als visitekaartje of als PR-instrument. Met dit boek kan de sector zijn zichtbaarheid en aantrekkelijkheid serieus verbeteren. Niet alleen bij een breed publiek van geïnteresseerden maar ook bij de knappe koppen van zeventien of achttien jaar die over hun studiekeuze en carrière nadenken. Zij kiezen alleen voor taal en professioneel taalwerk als de taalprofessionals en de taalberoepen aantrekkelijk in beeld komen. De taalsector, de taalopleidingen en het toegepast taalonderzoek hebben samen de knapste koppen nodig," aldus nog de inleider.


Sterk PR-werk

Dit boek is sterk PR-werk voor een hele sector, van de hand van een academica. Dat het "werkveld’ dit soort PR-werk nog niet zelf kan verrichten, zegt iets over de maturiteit van de sector. Niettemin mag worden aangenomen dat de sector intussen zo matuur is dat hij uit dankbaarheid voor zoveel gratis PR dit boek zodanig enthousiast zal omarmen dat er in de tweede druk geen enkele typefout meer staat, dat de eerste zin op de achterflap niet meer spreekt van het effect dat de impact van de internationalisering heeft op de wijze waarop nieuwe producten worden aangereikt, en dat er nog veel meer segmenten van de taalsector in het boek aan bod gaan komen ;-)


Frieda Steurs
Frieda Steurs is hoogleraar terminologie en taaltechnologie aan de KU Leuven. Zij was tot vorig jaar decaan van het departement toegepaste taalkunde van de KU Leuven in Antwerpen. Frieda Steurs is eveneens voorzitter van TermNet, het internationaal netwerk voor terminologie (Wenen). In het najaar volgt ze Martin Everaert op als directeur van het Instituut voor de Nederlands Taal (INT), de opvolger van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden.

Taal is business is een uitgave van Scriptum (Schiedam).


ISBN: 9789463190220


Meer info: https://www.scriptum.nl/boeken/taal-is-business/

 

(Auteur: Dries Debackere)

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.