Nieuwe wet gerechtstolken en -vertalers eindelijk gepubliceerd

Registerwet eindelijk gepubliceerdDe wet van 10 april 2014 die de oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken regelt, is eindelijk gepubliceerd. Over 2 (twee) jaar treedt de wet in werking. En over 7 (zeven) jaar moet iedereen eraan voldoen.

Ruim 8 (acht) maanden nadat de wetgevende macht de wet tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken had aangenomen, heeft het de uitvoerende macht behaagd de wet in het Belgisch Staatsblad te publiceren. Met de bekendmaking in het Staatsblad begint de periode van maximum 24 maanden te lopen waarin de werking van de wet praktisch moet worden voorbereid. Diverse bepalingen moeten in koninklijke besluiten worden gegoten.

Titel
De wet van 10 april 2014 bepaalt dat alleen vertalers en tolken die opgenomen zijn in het nationaal register de titel van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk zullen mogen voeren. Bovendien zullen alleen "registervertalers" en "registertolken" vertaal- of tolkwerkzaamheden voor de gerechtelijke overheden mogen verrichten.

Register
Het nationaal register zal door de minister van Justitie worden beheerd. Het zal de volgende gegevens bevatten: naam, voornaam en geslacht van de vertaler, tolk of vertaler-tolk, contactgegevens, proceduretaal en andere taal of talen waarvoor hij zich heeft laten registreren en de gerechtelijke arrondissementen waarvoor hij beschikbaar is. Wie deze informatie zal kunnen raadplegen, moet nog worden bepaald. Vertalers, tolken en vertalers-tolken die in het register opgenomen zijn, krijgen een identificatienummer en een legitimatiekaart.

Kwaliteitseisen
Registervertalers en -tolken zullen moeten aantonen dat ze de vereiste beroepsbekwaamheid en juridische kennis in huis hebben en ze zullen moeten instemmen met de (nog op te stellen) deontologische code.

Beroepsbekwaamheid zal men kunnen aantonen met een diploma of met een bewijs van minstens twee jaar recente en relevante beroepservaring.
Juridische kennis zal men kunnen aantonen met een toepasselijk getuigschrift van een erkende onderwijsinstelling.

Vertalers of tolken die bij herhaling ontoereikende prestaties leveren of door hun gedrag de waardigheid van de functie schaden of de deontologie niet respecteren, zullen tijdelijk of definitief uit het register kunnen worden geschrapt.

Uitzonderingen
De gerechtelijke overheid zal nog slechts bij een met redenen omklede beslissing een vertaler of tolk kunnen aanwijzen die niet in het register is opgenomen. Dat zal slechts mogelijk zijn in spoedeisende gevallen, wanneer er geen tolk of vertaler beschikbaar is voor de betrokken taal of wanneer het register, gelet op de zeldzaamheid van de taal, geen vertaler of tolk bevat die beschikt over de vereiste kennis van de betrokken taal.

Overgang
Wie nu al voor Justitie of politie werkt of wie over 2 jaar (bij de inwerkingtreding van de wet) al voor Justitie of politie zal hebben gewerkt, heeft nog respectievelijk zeven en vijf jaar de tijd om aan de nieuwe wet te voldoen.


De wet van 10 april 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vrijdag 19 december 2014 en staat daar op bladzijde 104479.

Klik hier voor de integrale wettekst in pdf: http://www.detaalsector.be/cms/registerwet.pdf


Meer info: www.staatsblad.be

 

Auteur: Dries Debackere

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.