Sociaal tolk- en vertaalwerk vrijgesteld van btwIn haar beslissing van 27 november 2014 bevestigt de Belgische btw-administratie dat sociaal tolk- en vertaalwerk vrijgesteld is van de belasting op de toegevoegde waarde (btw).

Definitie
Sociaal tolken/vertalen is, in de definitie van de centrale diensten Btw van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, de vorm van tolken/vertalen waarbij de mondelinge/geschreven boodschap volledig en getrouw wordt omgezet uit een brontaal naar een doeltaal met als doel overheidsdiensten en maatschappelijke voorzieningen te ondersteunen in hun communicatie met anderstalige cliënten. De uiteindelijke afnemers van de door de tolken en vertalers verrichte prestaties zijn openbare diensten en maatschappelijke voorzieningen.

De btw-administratie stelt vast dat sociaal tolken en sociaal vertalers in Vlaanderen steeds werken in opdracht van een erkende sociaal tolk- en vertaaldienst (STVD) (een openbare dienst of een vzw). In Brussel en Wallonië worden deze diensten georganiseerd door de "Service de Traduction et d"Interprétariat en milieu Social" ("SeTIS Bruxelles" en "SeTIS Wallon"). Deze instellingen zijn erkend en gesubsidieerd door de bevoegde overheden.

Sociaal tolk- en vertaaldienst
Vervolgens luidt de redenering: "Overeenkomstig artikel 44, § 2, 2° van het Btw-Wetboek zijn van de belasting vrijgesteld de diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met maatschappelijk werk, met de sociale zekerheid en met de bescherming van kinderen en jongeren en die worden verricht door publiekrechtelijke lichamen of door andere organisaties die door de bevoegde overheid als instellingen van sociale aard worden erkend."
De btw-administratie concludeert: "Op grond van voornoemde bepaling zijn de prestaties die in dit kader worden verricht door de STVD's (ongeacht of het gaat om een openbare dienst dan wel een vzw), "SeTIS Bruxelles" en "SeTIS Wallon" vrijgesteld van de btw."

Zelfstandigen
De vrijstelling voor de sociaal tolk- en vertaaldiensten geldt eveneens voor de prestaties verricht door de zelfstandige sociaal tolken en sociaal vertalers die werken in opdracht van een erkende STVD, zo bevestigt de btw-administratie in haar beslissing.

Of de tolk/vertaler optreedt als rechtspersoon dan wel als natuurlijke persoon speelt ter zake geen enkele rol.

Het feit dat de prestaties van de tolk/vertaler gefactureerd worden met tussenkomst van de STVD, dan wel rechtstreeks door de tolk/vertaler aan de uiteindelijke afnemer is evenmin relevant.

Wanneer de sociaal tolk of sociaal vertaler optreedt als werknemer in dienst van bijvoorbeeld "SeTIS" heeft de tolk of vertaler, gelet op de band van ondergeschiktheid, niet de hoedanigheid van btw-belastingplichtige en is de vraag naar de toepassing van de vrijstelling niet aan de orde.

Laag tarief
Andere tolk- of vertaalprestaties, zelfs indien deze tegen een laag tarief worden verricht, zo voegt de btw-administratie er nog letterlijk aan toe, kunnen niet als sociaal tolken of sociaal vertalen worden beschouwd.

De beslissing nr. E.T.126.978 van 27 november 2014 is via onderstaande link te raadplegen. De nu gepubliceerde beslissing komt overeen met de inhoud van de brief die de btw-administratie in mei al aan het Kruispunt Migratie-Integratie vzw (Brussel) had gestuurd. De brief was een antwoord op een vraag van Pascal Rillof, sectorcoördinator Sociaal tolken en vertalen bij het Kruispunt, de organisatie die in Vlaanderen en Brussel sociaal tolken en sociaal vertalers opleidt, test en certificeert.

Lees ook: Sociaal tolk- en vertaalwerk vrijgesteld van btw


Meer info: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=e7c4f1bb-5684-4182-867d-eed4ce8928a9&#findHighlighted

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.