Waalse Watermaatschappij wil vertaaldiensten inkopen volgens het boekje

BKVT BQTA SWDE VademecumDe Waalse Watermaatschappij (Société wallonne des eaux, SWDE - Verviers) wil de komende drie jaar bij een enkele vertaaldienstenleverancier allerlei vertaalwerk in het Frans, Nederlands, Duits en Engels inkopen.

Niets nieuws onder de zon, maar in haar aanbesteding verwijst de SWDE expliciet naar het Vademecum voor de opsteller van een bestek voor de openbare aanbesteding van vertaaldiensten, een gezamenlijke publicatie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) en de Belgian Quality Translation Association (BQTA) eind 2017. 

Een concrete illustratie van effectieve markteducatie.

 

Proceskwaliteit

De watermaatschappij maakt om te beginnen van ISO 17100-certificatie een selectiecriterium. ISO 17100, de internationale opvolger van de Europese norm EN 15038, beschrijft de eisen gesteld aan het kwaliteitsmanagementsysteem van bedrijven die vertaaldiensten leveren.


Vertaalkwaliteit

In een hoofdstuk waarin de inkoper beschrijft hoe de opdracht zal worden gegund en welk gewicht enerzijds de prijs en anderzijds de kwaliteit daarbij zullen hebben, verwijst de inkoper expliciet naar het Vademecum voor de openbare aanbesteding van vertaaldiensten.

"Als het de bedoeling is om te selecteren op de kwaliteit van de vertalingen, is het raadzaam om de kwaliteit voor 70% of meer te laten doorwegen in de evaluatie," aldus het Vademecum. En zo geschiedt. De SWDE laat de prijs voor 30% doorwegen, de vertaalkwaliteit voor 70%.


Proefvertalingen

Concreet gaat de SWDE proefvertalingen (ongeveer één A4 per talencombinatie) evalueren en daarbij vooral letten op tekstbegrip, toon en taalgebruik. Het is niet duidelijk wie er over de vertaalkwaliteit gaat oordelen, maar de te vertalen teksten zijn wel al publiek beschikbaar.

Het Vademecum wijdt een apart hoofdstuk aan de proefvertaling. Volgens het Vademecum kan een proefvertaling helpen om de kwaliteit van de vertaling van een inschrijver objectief te beschrijven en zo de kwaliteit van deze inschrijver in te schatten.

"Ideaal moet in dit geval de test representatief zijn voor het type tekst beoogd in de openbare aanbesteding. De tekst mag niet langer zijn dan 300 woorden per talencombinatie, de gebruikte methode voor de evaluatie van de test moet in het bestek beschreven worden met objectieve criteria. Verder moet de aanbestedende overheid aan elke inschrijver op verzoek het resultaat van zijn test meedelen, met de bestanden waarin de wijzigingen zijn aangebracht. Ook moet het bestek preciseren welke procedures ingesteld moeten worden voor de traceerbaarheid om aan de aanbestedende overheid te garanderen dat de vertalingen zoveel mogelijk worden toevertrouwd aan dezelfde vertalers die de geselecteerde proefvertalingen geleverd hebben."


Markteducatie

De aanbesteding van de SWDE mag dan nog niet 100% volgens het boekje zijn, de opsteller heeft het Vademecum gelezen en laat duidelijk zijn intentie zien om naar de aanbevelingen van het Vademecum te handelen.

Naar aanleiding van de publicatie van het Vademecum zei Rudy Tirry, voorzitter van de BQTA: "Het komt nog te vaak voor dat de dienst die het bestek uitschrijft, wellicht door een gebrek aan inzicht in de eigenheden van de professionele vertaalwereld, de toewijzing uitsluitend laat afhangen van de prijs, met alle gevolgen van dien." Guillaume Deneufbourg, voorzitter van de BKVT, voegde daaraan toe: "Voor de overheid is dat een gemiste kans. Onze sector telt talloze professionals, zowel freelancers als vertaalbureaus, maar die moeten in het aanbestedingsproces wel de kans krijgen om hun waarde naar voren te brengen."

De aanbesteding is gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen van 14 mei 2018 onder het nummer 2018-513465. De procedure is een zogenaamde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging.

De uiterste datum voor het indienen van offertes is 11 juni 2018.


Lees hier uitgebreid over het Vademecum.

 

Meer info: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308452

 

Aanvullende gegevens