Alle tolkdiensten voor doven en slechthorenden vrijgesteld van btw

Alle tolkdiensten voor doven en slechthorenden btw-vrijgesteldVanaf 1 juli 2015 zijn niet meer alleen tolkdiensten die rechtstreeks aan doven of slechthorenden worden aangerekend van btw vrijgesteld, maar ook alle tolkdiensten die aan werkgevers, overheden, rechtbanken en alle mogelijke andere derde gebruikers worden aangerekend. Dat staat in de nieuwe btw-beslissing nr. E.T.127.709 die op 15 juni 2015 op fisconetplus is gepubliceerd.


Minister van Financiën Johan Van Overtveldt: "Deze aanpassing van de btw-regelgeving voor tolkdiensten aan doven en slechthorenden past in de vereenvoudiging en harmonisatie van de btw-regelgeving die we stelselmatig doorvoeren. Met deze maatregel vereenvoudigen en ondersteunen we bovendien gericht de hulp aan doven en slechthorenden."

Uitgebreide vrijstelling
De aanpassing van de btw-regeling breidt dus de vrijstelling voor tolkdiensten die gebarentolken, schrijftolken en orale tolken verrichten ten behoeve van doven of slechthorenden uit naar derde gebruikers die een beroep doen op een tolk om een goede en vlotte communicatie te bewerkstelligen of te vergemakkelijken. Voor een goed begrip: schrijftolken zetten het gesproken woord simultaan om in geschreven tekst en orale tolken herhalen alles wat er gezegd wordt met een duidelijk mondbeeld en zonder stem.

Artikel 44, § 2, 2°
Gebarentolken, schrijftolken en orale tolken kunnen zich beroepen op de vrijstelling voor sociale dienstverlening van artikel 44, § 2, 2° van het Btw-Wetboek. Doel van deze vrijstelling is bepaalde in de sociale sector verrichte diensten op het gebied van btw gunstiger te behandelen en ze aldus goedkoper en bijgevolg toegankelijker te maken voor de gebruikers die er recht op hebben.

Derde gebruikers
Onder derde gebruikers moeten personen, organisaties of instanties worden verstaan die gebarentolken, schrijftolken of orale tolken willen voorzien bij hun activiteiten. Het gaat om personen, organisaties of instanties zoals bijvoorbeeld een bedrijfsleider of werkgever, een (lokale) overheid, een organisator van een event (cultuurfestival) of congres, een onderwijsinstelling, rechtbanken, politiediensten, een ziekenhuis, een parlementaire instelling, en dergelijke.
Met activiteiten worden activiteiten bedoeld zoals festivals, opendeuractiviteiten, informatievergaderingen, wijkvergaderingen, wijkdebatten, overlegfora, persoonlijke contacten met dove of slechthorende burgers, en dergelijke.

Voor de toepassing van de btw-vrijstelling is het zoals gezegd van geen belang aan wie deze diensten worden aangerekend of gefactureerd.

Voorbeelden
Bijgevolg, zo wordt de btw-beslissing verder toegelicht, zijn bijvoorbeeld zowel de tolkprestaties tijdens handelingen in de privésfeer zoals een bezoek aan een notaris of een gesprek met een advocaat, als tolkprestaties tijdens officiële gerechtelijke opdrachten (terechtzittingen, openbaar of niet, en gerechtelijke verhoren, achter gesloten deuren of niet) of politionele verhoren vrijgesteld van btw.

Ook vrijgesteld van btw zijn tolkprestaties tijdens een parlementaire vergadering, bij zittingen van gemeenteraden, congressen van beroepsverenigingen, vergaderingen van bestuurders of aandeelhouders van een onderneming of bij contacten van doven of slechthorenden met de overheid.

Hetzelfde geldt voor de vergoedingen voor opdrachten voor televisiezenders, bijvoorbeeld het al dan niet live tolken van het televisiejournaal, debatprogramma’s en dergelijke.

Officieel diploma
Artikel 44, § 2, 2° van het Btw-Wetboek stelt dat de dienstverrichter (in casu de tolk) een belastingplichtige moet zijn die de hoedanigheid heeft van "publiekrechtelijk lichaam of andere organisatie die door de bevoegde overheid als instelling van sociale aard werd erkend".
Deze voorwaarde is geen probleem, want de overheid legt de begrippen "organisatie" en "instelling van sociale aard" zo ruim uit dat ze ook natuurlijke personen en entiteiten met winstoogmerk omvatten.
En om beschouwd te kunnen worden als "erkend door de bevoegde overheid" volstaat het voor diezelfde overheid dat gebarentolken, schrijftolken en orale tolken die werkzaam zijn in leefsfeersituaties, in arbeidssituaties of in een onderwijssetting, een door de bevoegde overheid vereiste, wettelijk erkende opleiding hebben genoten en in het bezit zijn van het officieel diploma.


Meer info: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=7f5aac4d-ee22-4eb1-8d34-e92810a07f45&documentLanguage=NL#findHighlighted

Meer info: www.fisconetplus.be

 

 

We respecteren je privacy.
Door op deze website te surfen aanvaard je functionele en analytische cookies, bedoeld om de site goed te laten werken. Hier geen trackingcookies.